Omlet - to jest to!

Zwyk?y omlet- proste sk?adniki + proste przygotowanie 

Wielokrotnie zastanawia?em si? jak powinien smakowa?. Pami?ta?em  smak z dzieci?stwa - jad?em wtedy omlet cz?sto z ró?nymi dodatkami, najcz??ciej jednak z d?emem lub komfiturami. Niestety czas uciek? a wraz z nim umiej?tno?? przyrz?dzania. Uda?o mi si? jednak dotrze? do receptury która gwarantuje  bardzo dobry smak, w?a?ciw? twardo?? i konsystencje :) ZAPRASZAM 

~~~~~~~~~~~~~~

Czas przygotowania  - oko?o 10 - 15 minut ( za pierwszym razem)

Sk?adniki :

 • 2 jajka
 • 4 ?y?ki czubate m?ki pszennej ( u?ywam Szymanowskiej)
 • 200 ml mleka ( 2% ale mo?e by? ka?de inne)
 • szczypta soli
 • olej do sma?enia

Do garnka lub du?ego kubka wlewamy mleko,  do tego dosypujemy 4 czubate ?y?ki sto?owe m?ki,wbijamy jajka, solimy i zaczynamy ubija? - najlepiej mikserem - wtedy  omlet b?dzie najbardziej pulchny - je?li nie mamy miksera elektrycznego - u?ywam trzepaczki do spieniania ciasta. Nale?y miesza? tak d?ugo, a? bed? g?sto wydobywa? si? z ciasta p?cherzyki powietrza. W przypadku  r?cznego ubijania - nie zajmuje mi to d?u?ej ni? pie? minut. Nast?pnie nale?y  wla? na patelni? olej ( u?ywam s?onecznikowego ) w takiej ilo?ci, aby ca?e dno by?o dok?adnie przykryte ( warstwa 2-3 mm). Podkr?camy gaz i czekam, a? t?uszcz dobrze si? nagrzeje - powinien lekko zacz?? sie nad nim unosi? dymek - je?li jednak mamy w??czony wyci?g - nie zobaczymy tego. 

Przed wlaniem ciasta na patelnie ( konsystencja smiatany) dobrze jest jeszcze spieni? ciasto - wlewamy ca?o?? tak, aby ciasto równomiernie  zosta?o rozprowadzone po patelni. Ta ilo?? sk?adników jest przygotowana na du?y omlet - na patelnie o ?rednicy 28 cm. Jest to porcja dla wyg?odzonego doros?ego m??czyzny :)- zale?y jeszcze z jakimi dodatkami - ale my?le, ?e w zestawieniu z kubkiem kakao lub herbaty pozwoli zakotwiczy? przy stole na kilka minut przed sprz?tni?ciem talerza…

Po wlaniu ciasta na patelnie nale?y pami?ta? o zmniejszeniu p?omienia. Ja robi? prawie minimum  na ?redniej wielko??i palniku.Ciasto ma si? sma?y? powoli.B?dziemy widzie?, jak to co jest na wierzchu powoli zaczyna si? ?cina?. Omlet trzeba przewróci? na drug? stron?. Nale?y pami?ta?, ?e przed przewróceniem ciasto musi by? ?ci?te na wierzchu  -bo inaczej nic nam nie wyjdzie z przerzucania na drug? strone. Po prze?o?eniu czekamamy jeszcze chwilk? sprawdzaj?c kolor omletu.  Gdy z?apie odpowiednia barw? - nale?y prze?o?y? go na talerz i natychmiast zabiera? sie do jedzenia. Omlet jest pulchny tu? po usma?eniu. Z up?ywem czasu zaczyna opada?!!!

I to ca?a filozofia.

 Dodatki tak jak pisa?em mog? byc zupe?nie ró?ne - ale podstaw? jest  przepis u góry - wystarczy do tego cukier ?mietana lub d?em - i jedzenie jest na prawd? pyszne.

Je?li masz inn? patelnie - mniejsz? spokojnie mo?esz podzieli? sk?adniki przepisu na pó? :) 

 ~~~~~~~~~~~~~~

SMACZNEGO !!!

A teraz troch? teorii :

S? trzy rodzaje przepisów na omlet :

 •  
  • francuski - zbli?ony do tego co powy?ej - omlet jest sma?ony oddzielnie a ró?nego typu dodatki dok?adane s? ju? po usma?eniu do z?o?onego na pó? omleta
  • hiszpa?ski - dodati s? mieszane z ciaste i razem pieczone
  • angielski - gdzie osobno robione jest ciasto z ?ó?tka a osobno z bia?ka i przed ca?kowitym ?ci?ciem ciasto wk?adane jest do piekarnika na oko?o 1 minut?.

W ?adnym z tych , które przegl?da?em nie widzia?em,  aby dodawano m?ki. Sma?one s? najcz??ciej na ma?le nie na oleju. Ja odk?d pami?tam jad?em zawsze wg tego przepisu. Jest dobry dla mnie - ciekawe czy ktos jeszcze to potwierdzi.

Napisz Komentarz


 

Archiwum

 

  WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'pikihost_wrdp2.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
  SELECT DISTINCT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC LIMIT 10

Linki

 

Meta